پانزدهمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی تهران 94

حضور لیمون در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی تهران

آذرماه 1394

سالن 38a

با حضور سرآشپز بین المللی ، آقای حمیدرضا رنجبر